POHOTOVOSTNÍ REŽIM SPOTŘEBIČŮ A TICHÁ TVORBA SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Co to je pohotovostní režim?

Režimem "Stand-by" neboli pohotovostním režimem elektrospotřebičů, se rozumí stav, při němž je spotřebič vypnutý nebo nevykonává svou hlavní funkci, ale současně spotřebovává malé množství energie, jelikož je připojen k síťovému zdroji. Pohotovostní spotřeba ve většině případů znamená zbytečnou ztrátu energie.

Tato zbytečná ztráta energie představuje v celosvětovém měřítku asi 1 % všech emisí CO2 a zhruba 6 % celkové spotřeby elektrické energie domácností. Každý rok se tak utrácí peníze, které by se daly ušetřit a dochází ke zbytečnému znečišťování životní prostředí.

Podle odhadů Evropské unie dosáhla spotřeba elektrické energie v EU související s funkcemi pohotovostního režimu a ztrátami ve vypnutém stavu v roce 2005 celke 47 TWh, což odpovídá 19 Mt emisí CO2.

Nezapomínejte vypnout standby mode a zabraňte tiché tvorbě skleníkových plynů.

Jak mohu snížit pohotovostní spotřebu?

  • Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
  • Používejte prodlužovací kabel s vypínačem. Jedním vypnutím snížíte pohotovostní spotřebu u všech zapojených spotřebičů na nulu.
  • U nákupu nových spotřebičů zjišťujte jejich pohotovostní spotřebuu prodejců.

Zdroje
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:cs:PDF
https://www.tzb-info.cz/6911-uzivatelska-prirucka-o-pohotovostni-spotrebe-elektriny-domacich-spotrebicu

STAND-BY MODE AND SILENT GREENHOUSE GAS EMISSIONS

What is Stand-by mode?

The "Stand-by" mode of electrical appliances means a state in which the device is switched off or does not perform its primary function but at the same time consumes a small amount of energy because it is connected to the mains. Consumption of power in the “Stand-by mode“, in most cases, means unnecessary energy loss.

This unnecessary energy loss represents about 1% of all CO2 emissions worldwide and about 6% of total household electricity consumption. It costs money that can be saved every year and unnecessarily pollutes the environment.

According to European Union estimates, EU electricity consumption related to stand-by functions and off-mode losses reached a total of 47 TWh in 2005, corresponding to 19 Mt CO2 emissions.

Don't forget to turn off stand-by mode. Stop generating silent greenhouse gas emissions.

How can I reduce stand-by consumption?

  • Unplug the appliance when not in use.
  • Use an extension cord with a switch. One switch-off reduces the stand-by consumption of all connected appliances to zero.
  • When buying new appliances, check with your retailers for emergency consumption. 

Sources
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:cs:PDF
https://www.tzb-info.cz/6911-uzivatelska-prirucka-o-pohotovostni-spotrebe-elektriny-domacich-spotrebicu

Další články v rubrice

English ☰ Menu